Testament jest jednostronną czynnością prawną, polegającą na rozporządzeniu swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jest to bardzo doniosła czynność, która skutkuje nabyciem uprawnień do majątku spadkowego przez wskazane w testamencie osoby. Każda osoba może w zasadzie dowolnie rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Co to jest zachowek?

Zachowek jest instytucją przewidzianą w przepisach prawa spadkowego, w kodeksie cywilnym, która ma na celu ochronę najbliższych krewnych spadkodawcy w sytuacji kiedy zostali oni pominięci przy dziedziczeniu testamentowym.

Dziedziczenie to przejście ogółu praw majątkowych z osoby zmarłej na spadkobierców, stanowi więc rodzaj sukcesji uniwersalnej, która następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Następuje bądź na podstawie testamentu spadkodawcy ( dziedziczenie testamentowe ), bądź na podstawie przepisów prawa ( dziedziczenie ustawowe ).

Powyższy wpis ma znaczenie praktyczne w sytuacji gdy w skład spadku wchodzą długi spadkowe i dotyczy ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy za takie długi.

W sytuacji kiedy spadkodawca pominął w testamencie najbliższych członków rodziny i przekazał spadek innym osobom do gry wkracza instytucja zachowku. Zatem czym jest zachowek?

Nabycie praw majątkowych po osobie zmarłej wiąże się z obowiązkami podatkowymi. Przepisy prawa podatkowego obowiązujące w tym zakresie to Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Co robić w przypadku gdy najbliższy członek rodziny zostaje pominięty przy dziedziczeniu? Na przykład ojciec przekazuje swój cały majątek na rzecz jednego ze swoich dzieci lub też osoby trzeciej, a pomija pozostałych, najbliższych członków rodziny.

Nasza kancelaria prowadzi sprawy dotyczące roszczeń reprywatyzacyjnych byłych właścicieli lub ich spadkobierców z tytułu przejęcia ich mienia na rzecz Skarbu Państwa w okresie PRL-u.

Implementowana do polskiego systemu prawa karnego w 2004 r. instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania, dalej w skrócie ENA, rozwija się systematycznie i jak pokazują statystyki Polska pozostaje liderem w zakresie liczby wydawanych ENA.