• RZETELNA ANALIZA PROBLEMU

    RZETELNA ANALIZA PROBLEMU

  • KONKRETNE ROZWIĄZANIA

    KONKRETNE ROZWIĄZANIA

  • WSPÓLNY SUKCES

    WSPÓLNY SUKCES

Z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że organy administracji publicznej winny działać wyłącznie na podstawie przepisów prawa, a w toku postępowania organy te stoją na straży praworządności.

Rozstrzygnięcia merytoryczne sprawy administracyjnej czyli władcze rozstrzygnięcie organu odnośnie praw i obowiązków strony postępowania administracyjnego przybierają najczęściej postać decyzji administracyjnej.

Za pomocą tego środka odwoławczego osoby uprawnione do wniesienia odwołania mogą żądać weryfikacji przez organ II instancji poprawności i legalności orzeczenia wydanego przez organ administracyjny w I instancji.

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w takich sytuacjach możliwość zaskarżenia decyzji ostatecznej za pomocą nadzwyczajnego środka odwoławczego – wniosku o stwierdzenie nieważności.

Wznowienie postępowania administracyjnego jest możliwe jedynie w przypadkach gdy postępowanie administracyjne zakończone decyzją było obarczone poważnymi wadami, enumeratywnie wskazanymi w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.