• RZETELNA ANALIZA PROBLEMU

  RZETELNA ANALIZA PROBLEMU

 • KONKRETNE ROZWIĄZANIA

  KONKRETNE ROZWIĄZANIA

 • WSPÓLNY SUKCES

  WSPÓLNY SUKCES

Prawo cywilne to bardzo rozległa gałąź prawa, która reguluje tzw. stosunki cywilnoprawne, a więc w praktyce wiele obszarów działalności człowieka. To do przepisów i rozwiązań prawa cywilnego sięgamy kiedy mamy do czynienia z życiowymi sprawami np. dotyczącymi nieruchomości, umów handlowych, wypadków, odszkodowań, darowizn, spadków …..itd.

Stosunek cywilnoprawny charakteryzuje się formalną równością jego stron.

W praktyce jednak, w razie zaistnienia sytuacji spornej o swoje prawa trzeba ostro walczyć, wykorzystując wówczas właśnie odpowiednie normy prawne z zakresu prawa cywilnego oraz przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
To właśnie sprawy cywilne, ze względu na ich specyfikę, wymagają od kancelarii prawnej rzetelnej wiedzy na temat obowiązującego prawa, a następnie sprawnego działania i zaangażowania.

Sprawy cywilne bowiem, o ile nie zostaną załatwione w sposób ugodowy, są najczęściej przedmiotem rozpoznania przez niezawisły sąd.

Cywilnoprawne spory sądowe wymagają zatem doskonałej znajomości przepisów prawa materialnego, zawartych w kodeksie cywilnym oraz w wielu innych ustawach i dodatkowo umiejętnego reprezentowania klientów w toku zawisłego procesu sądowego, do czego podstawą jest praktyka sądowa i świetna umiejętność stosowania procedury cywilnej.

Obowiązująca w Polsce procedura cywilna nie jest zbyt przyjazna stronom, które nie korzystają z fachowej pomocy prawnej i często strona nie reprezentowana może przegrać proces sądowy jedynie z powodu uchybień formalnych.

Takich przykrych sytuacji oczywiście unika się zwracając się o pomoc do specjalisty – kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu praw z zakresu prawa cywilnego.

Reprezentując naszych klientów w sporach cywilnych dochowujemy najwyższych standardów fachowości.

Poniżej niektóre z zagadnień szczegółowych, którymi zajmujemy się w ramach naszej praktyki

 

 • Prawo spadkowe

  Życie jest piękne. Ale oczywista prawda jest też taka, że wszyscy kiedyś odejdziemy do Wieczności.
  Wraz ze śmiercią człowieka następuje z mocy prawa przejście na inne osoby przysługujących mu praw majątkowych, ale także i zobowiązań.

  Całość materii związanej z dziedziczeniem regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o spadkach, przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz wiele przepisów szczególnych, rozsianych w wielu ustawach.

  W zależności od podstawy dziedziczenia mamy do czynienia albo z dziedziczeniem na podstawie testamentu, albo z dziedziczeniem na podstawie ustawy kodeks cywilny.

  Prawo spadkowe jest oczywiście dziedziną bardzo szeroką i ilość ewentualnych problemów prawnych mogących wystąpić, a związanych z regulowaniem spraw spadkowych jest potencjalnie ogromna.

  Wśród spraw prowadzonych przez naszą kancelarię z zakresu prawa spadkowego występują najczęściej:

  • sprawy dotyczące nieważności testamentów z powodu wad oświadczenia woli
  • spadkodawcy oraz ze względów formalnych
  • sprawy o zachowek
  • sprawy o dział spadku – podział majątku spadkowego
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
  • zarządzanie masą spadkową
  • doradztwo prawne w zakresie ostatniej woli i sporządzanie projektów testamentów
  • sprawy podatkowe w zakresie podatku spadkowego
 • Sprawy dotyczące nieruchomości

  Nieruchomość to działka gruntu, dom, mieszkanie.

  Prawo własności jest prawem gwarantowanym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mówi się potocznie o tzw. świętym prawie własności.

  Prawda jest jednak taka, że prawo własności nie jest nieograniczone i rozmaite regulacje ustawowe mocno ingerują w treść tego prawa i szczegółowo regulują w jaki sposób możemy korzystać z naszej własności. W wyjątkowych przypadkach określonych w prawie organy administracji mogą nawet pozbawić właściciela jego prawa, wywłaszczyć go za odszkodowaniem, na przykład wtedy kiedy prowadzi się istotne inwestycje celu publicznego.
  Prawa dotyczące nieruchomości są wpisane w publicznym i jawnym rejestrze prowadzonym przez Sądy Rejonowe – jest to system ksiąg wieczystych prowadzony i aktualizowany przez Wydziały Ksiąg Wieczystych, obecnie prowadzony jest w formie elektronicznej.

  Wpisy w księgach wieczystych korzystają z tzw. domniemania zgodności ich treści z rzeczywistym stanem prawnym.

  Oznacza to w praktyce, że za osobę właściciela uważa się tego, kto jest ujawniony w dziale II księgi wieczystej danej nieruchomości.

  Ze względu na zaniedbania w aktualizacji tych wpisów przez każdorazowych właścicieli nieruchomości często dochodzi do faktycznych niezgodności pomiędzy istniejącymi wpisami, a rzeczywistością. Powyższe zaniedbania powstają z reguły na skutek braku postępowań spadkowych po nieżyjących właścicielach nieruchomości. Wraz z upływem lat i wielością spadkobierców zaniedbania te coraz bardziej komplikują stan prawny nieruchomości. Brak aktualnych wpisów oprócz tego, że utrudnia bieżące funkcjonowanie nieruchomości i jej prawidłowe zarządzanie to praktycznie całkowicie uniemożliwia zbycie tej nieruchomości i jej spieniężenie.

  Bardzo często nieruchomość jest przedmiotem współwłasności kiedy to prawo do niej posiada więcej niż jedna osoba. Stosunek prawny współwłasności jest szczegółowo uregulowany w przepisach kodeksu cywilnego o współwłasności jak i w ustawach szczególnych. Z tą tematyką wiąże się wiele zagadnień szczegółowych takich jak zarząd nieruchomością wspólną, rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami, zniesienie współwłasności i podział nieruchomości.

  Innymi jeszcze zagadnieniami są roszczenia i odszkodowania związane z naruszaniem prawa własności, zasiedzenie własności nieruchomości czy aktualizacja i wykreślanie hipotek.

  Ilość zagadnień prawnych związanych z nieruchomościami jest zatem ogromna.

  Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spraw związanych z nieruchomościami:

  • regulowanie stanów prawnych nieruchomości
  • odzyskiwanie nieruchomości
  • dochodzenie roszczeń związanych z korzystaniem z nieruchomości
  • dochodzenie odszkodowań za bezprawne pozbawienie własności nieruchomości
  • podziały prawne nieruchomości w procesach o zniesienie współwłasności, w sprawach o podział majątku małżeńskiego i w sprawach o dział spadku
  • rozgraniczenie nieruchomości
  • ustalanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
 • Roszczenia z umów

  Powszechną formą regulowania stosunków prawnych o charakterze cywilnoprawnym są umowy. Ze względu na to kto jest stroną takiej umowy wyróżniamy umowy konsumenckie z udziałem osób fizycznych będących konsumentami oraz umowy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zawierane w tzw. obrocie profesjonalnym.
  Prawa konsumentów są przedmiotem wzmożonej ochrony prawnej, zawartej w regulacjach szczególnych takich jak ustawa o prawach konsumenta. Konsumentowi wolno więcej ponieważ z reguły zawierając umowę z przedsiębiorcą nie ma realnego wpływu na jej treść, a jedynie przystępuje do umowy, której treść przygotował ktoś inny. Z tego względu wprowadzono liczne uprawnienia mające wzmocnić pozycję konsumenta.

  Druga grupa to umowy biznesowe, zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, różnego rodzaju kontrakty, takie jak : umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa dostawy, umowa o roboty budowlane i wiele innych.

  W idealnym świecie umów należy dotrzymywać i taka należycie wykonana przez obie strony umowa pozostawia miłe wspomnienia. Niestety praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że często dochodzi do nieprawidłowości w realizowaniu zawartych kontraktów. Może to mieć formę nienależytego wykonania zobowiązania, kiedy świadczenie strony nie jest zgodne z zapisami umownymi lub też, w skrajnych przypadkach, przybrać formę nie wykonania zobowiązania w ogóle, kiedy strona uchyla się od zrealizowania świadczenia, do którego się zobowiązała.

  Oczywiście możliwych kombinacji nieprawidłowości w zakresie realizacji kontraktów może być bardzo wiele. W praktyce najczęściej jednak spotyka się brak zapłaty za sprzedany towar czy wykonaną usługę lub dostarczone dzieło.

  W każdej sytuacji wystąpienia nieprawidłowości w realizacji kontraktu nasza kancelaria rekomenduje podjęcie zdecydowanych kroków prawnych, z udziałem prawnika, które zabezpieczą zagrożoną realizację umowy. Z reguły bowiem jest tak, że upływający bezowocnie czas nie wpływa na korzyść realizacji należnych praw.

  Polecamy działania szybkie i skuteczne, co dotyczy zwłaszcza spraw o zapłatę.

  Przeciągające się w czasie terminy zapłaty, puste zapewnienia dłużnika powinny być od razu sygnałem do podjęcia zdecydowanych kroków prawnych w kierunku odzyskania należnych pieniędzy. Doświadczenie i praktyka uczą bowiem, że im później podejmuje się zdecydowaną akcję tym trudniej jest realnie uzyskać zaspokojenie swoich roszczeń, chociażby ze względu na możliwą, postępującą niewypłacalność dłużnika.

  Nasza kancelaria oferuje między innymi skuteczne usługi w zakresie:

  • negocjacji i renegocjacji treści umów
  • przygotowywania projektów umów
  • dochodzenia należności z tytułu zawartych umów w postępowaniu sądowym
  • reprezentacji podczas egzekucji należności przez komornika
 • Odszkodowania

  Odszkodowanie oznacza potocznie świadczenie mające naprawić określoną szkodę. Szkoda to z kolei uszczerbek o charakterze majątkowym np. uszkodzenie i utrata wartości pojazdu, strata pieniędzy lub też o charakterze niemajątkowym np. utrata zdrowia, uszczerbek na wizerunku i inne.

  W zależności od źródła zdarzenia wywołującego szkodę wyróżniamy szkody kontraktowe, których źródłem jest umowa, gdzie szkoda wynika z nienależytego wykonania umowy oraz szkody, których źródłem są tzw. czyny niedozwolone.

  Sprawy o odszkodowanie, niezależnie od źródła szkody wymagają skrupulatnego i fachowego podejścia, zwłaszcza na etapie gromadzenia dowodów i przygotowania sprawy do sądu. Osoba domagająca się odszkodowania musi bowiem zawsze wykazać i udowodnić w sądzie zarówno sam fakt wystąpienia szkody oraz jej rzeczywisty rozmiar, lecz także związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy określonym działaniem, a powstaniem szkody oraz wykazać przesłanki przypisania określonej osobie odpowiedzialności na zasadzie winy czy ryzyka, nierzadko także bezprawność działania sprawcy szkody.

  Zagadnień pojawiających się przy konstruowaniu roszczenia odszkodowawczego jest więc wiele i warto takie roszczenie dobrze przygotować, aby obroniło się na sali sądowej. Oczywiście podmiot specjalistyczny jakim jest nasza kancelaria prawna świadczy wszelką i niezbędną pomoc w tego typu sprawach.

  W zakresie naszej specjalizacji świadczymy pomoc w zakresie:

  • spraw o odszkodowania komunikacyjne związane z uszkodzeniami ciała oraz szkodami majątkowymi
  • spraw o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przestępstwem, a także reprezentowanie pokrzywdzonych w toku spraw karnych
  • spraw o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy
  • spraw o odszkodowanie za błędy medyczne
  • spraw o odszkodowanie za naruszenie własności nieruchomości
  • spraw o odszkodowania za naruszenie własności intelektualnej, praw autorskich i pokrewnych
  • odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych
  • odszkodowania za nieruchomości przejęte bezprawnie w czasach PRL

 

Kancelaria adwokacka Bydgoszcz, adwokat Bydgoszcz, postępowanie cywilne, sprawa cywilna, pozew o odszkodowanie, sprawa o zachowek, pozew o zapłatę, sprawa o zapłatę, windykacja należności, apelacja od wyroku I instancji, apelacja cywilna, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, zniesienie współwłasności, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku.