• RZETELNA ANALIZA PROBLEMU

    RZETELNA ANALIZA PROBLEMU

  • KONKRETNE ROZWIĄZANIA

    KONKRETNE ROZWIĄZANIA

  • WSPÓLNY SUKCES

    WSPÓLNY SUKCES

Adwokat Andrzej Kaliski wraz ze współpracownikami zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych dotyczących wszelkich czynów zabronionych, od wykroczeń po sprawy kryminalne o większym znaczeniu.

Wspieramy klientów już na etapie postępowania przygotowawczego, zapewniając skuteczną obronę i doradztwo prawne.

Nasza Kancelaria adwokacka angażuje się w pełną reprezentację przed sądem, aktywnie chroniąc prawa i interesy klienta na każdym etapie postępowania sądowego.

W przypadku wydanych orzeczeń, adwokat świadczy usługi związane ze sporządzaniem i składaniem środków zaskarżenia - apelacji i zażaleń, mając za cel polepszenie sytuacji klienta na etapie postępowania odwoławczego.

Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Adwokackiej adwokata Andrzeja Kaliskiego. Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem gwarantuję profesjonalizm, skuteczność i pełne zaangażowanie w obronę Twoich praw. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną konsultację prawną i rozpocząć współpracę.

 

Z chwilą przedstawienia zarzutów postępowanie toczy się już nie w sprawie, ale przeciwko określonej osobie, która od tego momentu jest podmiotem licznych obowiązków wynikających z przepisów prawa karnego procesowego, z drugiej strony nabywa określone uprawnienia, o których musi zostać pouczona.

Jednym z fundamentalnych praw oskarżonego czy podejrzanego jest możliwość korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu karnym. Ze względu na charakter postępowania w tej fazie, które służy wyjaśnianiu okoliczności sprawy, udział w nim obrońcy jest jak najbardziej pożądany.

Jednym z podstawowych zadań obrońcy w postępowaniu karnym jest dążenie do uchylenia tymczasowego aresztowania lub jego zamiany na nie izolacyjny środek zapobiegawczy taki jak dozór policji czy poręczenie majątkowe.

W aktualnym stanie prawnym, od 1 października 2023 r. ustawodawca zdecydował się na podwyższenie progu kwoty rozgraniczającej kwalifikację kradzieży jako wykroczenia i przestępstwa i ustanowił w tym zakresie próg graniczny w wysokości 800 zł. Do dnia 30 września 2023 r. granica ta wynosiła 500 zł.

W przypadku wydania ENA i zatrzymania w celu wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, pozostają możliwości działania adwokata w postępowaniu wykonawczym – przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Jedynym środkiem zaskarżenia wyroku nakazowego jest sprzeciw. Wniesienie sprzeciwu powoduje, że wyrok nakazowy traci moc, a sprawa zostaje rozstrzygnięta na zasadach ogólnych – to znaczy w wyniku jego złożenia następuje rozpoczęcie typowego przewodu sądowego i postępowanie dowodowe zakończone wydaniem wyroku, podlegającemu zaskarżeniu w normalnym trybie.

Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom przysługuje apelacja, termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu odpisu wyroku z pisemnym uzasadnieniem.

Kasacja stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia przewidziany w kodeksie postępowania karnego. Może być wniesiona jedynie od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego, który kończy co do zasady zwyczajne postępowanie karne.

Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może złożyć wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana.

List żelazny to dokument, w postaci postanowienia sądu, który gwarantuje podejrzanemu czy oskarżonemu pozostawanie na wolności, odpowiadanie z wolnej stopy, do momentu kiedy właściwy sąd prowadzący postępowanie karne wyda prawomocne orzeczenie.